Samarbejdsbetingelser

1. Anvendelse

1.1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb af serviceydelser, produkter, og kurser (herefter kaldes ydelser), der bestilles online eller telefonisk hos Bæredygtig Markedsføring ApS, cvr.nr. 40881263.
1.1.2 Handelsbetingelserne gælder for alle aftaler om Bæredygtig Markedsførings salg og levering af serviceydelser og produkter inden for rådgivning og markedsføring til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

1.1 Betingelserne udgør sammen med Bæredygtig Markedsførings tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Bæredygtig Markedsførings salg og levering af serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Bæredygtig Markedsføring udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

1.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Priser og betaling

3.1. Pris. Prisen for serviceydelserne følger Bæredygtig Markedsførings gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
3.2. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser inden den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Forsinket betaling

4.1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Bæredygtig Markedsføring er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.

4.2. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Bæredygtig Markedsføring, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser i henhold til købeloven gældende.

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

5.1. Tilbud. Bæredygtig Markedsførings tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

5.2. Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Bæredygtig Markedsføring skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

5.3. Ordrebekræftelser. Bæredygtig Markedsføring tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

5.4. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden skriftlig accept fra Bæredygtig Markedsføring.

5.5. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Bæredygtig Markedsførings bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6. Aflysning af kurser mv.
6.1. Bæredygtig Markedsføring ApS forbeholder sig retten til at udsætte eller aflyse workshops, kurser, foredrag og webinars ved sygdom, eller andre udefrakommende eller uforudsete hændelser. En sådan aflysning indebærer, at Køber modtager en kreditnota på sit køb hos Bæredygtig Markedsføring ApS.

6.1. Bæredygtig Markedsføring ApS dækker dog ikke andre udgifter i forbindelse med de planlagte kurser mv., f.eks. hotelophold eller transportbilletter.
7. Levering

7.1. Leveringstid. Bæredygtig Markedsføring leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen, såfremt serviceydelsen består af andet end rådgivning. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Bæredygtig Markedsføring. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Ansvar

8.1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

8.2. Rådgivning. Rådgivning udført af Bæredygtig Markedsføring målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til et andet formål uden Virksomhedens udtrykkelige forhåndsaccept.

8.3. Hjemmeside: Det indhold, der præsenteres på Bæredygtig Markedsførings hjemmeside, er udelukkende med generelle informationsformål. Siden giver hverken råd eller anbefalinger af nogen art og Virksomheden er ikke ansvarlig for Kundens ibrugtagning af hjemmesiden uden en skriftlig, indgået aftale om salg- og levering af serviceydelser og produkter mellem Kunden og Virksomheden.

8.4. Indirekte tab og følgeskader. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Bæredygtig Markedsføring ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab og følgeskader, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, driftstab, avancetab, tid eller goodwill.

Bæredygtig Markedsføring ApS yder markedsføringsmæssig rådgivning for at give sine kunder en mulighed for at optimere salg i fremtiden, og vinde tilfredse og loyale kunder, hvor bæredygtighed og grøn omstilling er nøgleordene. Imidlertid er markedsføring et komplekst område, hvorfor Bæredygtig Markedsføring ApS ikke er ansvarlig for den effekt, der resulterer ved brug af leverede rådgivning.

9. Købers brugsret
9.1. Licens. Køber har ret til at bruge de købte ydelser i sin egen virksomhed.
9.1. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Bæredygtig Markedsførings udførelse af serviceydelser til kunden, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

10. Fortrolighed

10.1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Bæredygtig Markedsførings erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Bæredygtig Markedsførings fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

10.3. Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

11. Behandling af personhenførbare oplysninger

11.1. Behandling. Bæredygtig Markedsføring behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og persondataloven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og andet aftalt mellem Virksomheden og Kunden.

11.2. Den registreredes rettigheder. Bæredygtig Markedsføring efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
11.3. Opbevaring og videregivelse. Bæredygtig Markedsføring opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

11.4. Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Bæredygtig Markedsførings administrerende direktør.

12. Gældende lov og værneting

12.1. Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er revideret pr. 26. januar 2022.